Acord marc múltiple per a la realització d’estudis en l’àmbit de les relacions exteriors

Durada: 2019-2022

Valor del contracte: €400.000

L’objectiu d’aquest contracte és proporcionar diferents tipus de competències al Comitè de les Regions per assistir-lo en els seus serveis en el treball analític, la recerca i planificació, amb la finalitat que disposi d’uns coneixements en profunditat que el capacitin per enfortir el seu rol consultiu i polític a nivell institucional.

Les competències se centren en particular en la dimensió local i regional de les polítiques de la UE i la seva legislació, i en el seu impacte en les autoritats locals i regionals en les següents àrees:

• Política Europea de Veïnatge, cooperació amb el Partenariat a la regió oriental i     euromediterrània: contribuir a establir ponts entre les autoritats locals i regionals a la UE i els països limítrofs, amb la finalitat de promoure la cooperació fronterera i interregional;
• cooperació descentralitzada amb la UE amb vista al desenvolupament i a altres activitats de les autoritats locals i regionals de la UE i les seves associacions en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament i cooperació;
• política d’ampliació de la UE, posant el focus en la millora de la capacitat administrativa dels països candidats i dels potencials candidats, reforçant el suport a les seves associacions de municipis i regions, incrementant el desenvolupament dels processos de descentralització, així com l’enfortiment de l’autogovern/administració local i regional, i la implicació del Comitè de les Regions en l’àmbit institucional de la UE.

En el marc del contracte, fins ara l’IEMed ha col·laborat en els següents informes:

• Contribució de les autoritats locals i regionals a la integració regional a la Mediterrània
• Contribució de les autoritats locals i regionals al desenvolupament de l’economia blava a la Mediterrània
• Agricultura i seguretat alimentària en àrees de clima sensible a la Mediterrània
• Digitalització de les petites i mitjanes empreses a l’àrea de la Mediterrània

Líder


Socis


FINANÇAT PER