Visió/Missió

Visió


L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), fundat l’any 1989, és un think and do tank especialitzat en les relacions euromediterrànies. L’Institut proporciona una recerca amb finalitat política i basada en fets provats que es fonamenta en un enfocament Euromed genuí multidimensional i inclusiu.

L’objectiu de l’IEMed, d’acord amb els principis del Partenariat Euromediterrani, la Política de Veïnatge Europeu i la Unió per la Mediterrània, és fomentar la reflexió i les actuacions que contribueixin a la comprensió mútua, l’intercanvi i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterrànies, i promoure la construcció progressiva d’un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions a la Mediterrània.

L’IEmed és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona. També incorpora la societat civil mitjançant el seu Alt Patronat i el seu Consell Assessor.

Missió


La missió de l’IEMed és fomentar la cooperació efectiva i els partenariats entre les dues ribes de la Mediterrània, tant en l’àmbit institucional com de la societat civil. Per fer-ho, actua liderant i donant suport a les xarxes regionals de think tanks i actors de la societat civil en els àmbits de la seguretat, les migracions, els processos de desenvolupament socioeconòmic, polític i sociocultural, d’igualtat de gènere i diàleg intercultural. 

La raó de ser de l’Institut Europeu de la Mediterrània és aconseguir els següents objectius:

  • Actuar com a centre d’estudis i prospectiva mediterrània al servei de les administracions públiques, les empreses, entitats i associacions que desenvolupin la seva activitat a l’àrea mediterrània.
  • Ser un observatori del Procés Euromediterrani i promoure la participació activa dels actors de la societat civil des de dins d’aquesta.
  • Potenciar la cooperació i l’activitat econòmica sostenible i inclusiva a la Mediterrània.
  • Fomentar el diàleg cultural i promoure el coneixement entre les societats mediterrànies.
  • Organitzar iniciatives destinades a estudiants, llicenciats, professionals i líders dels països mediterranis.
  • Concedir beques, ajuts i premis per a estudis i treballs sobre aspectes relacionats amb la Mediterrània i impulsar la recerca i les tesis doctorals en aquests àmbits.
Contribuir a una integració més profunda UE-Mediterrani en un món canviant

L’IEMed fomenta intercanvis i recerca orientades a construir una regió més resilient i sostenible, amb més integració i cooperació entre el nord i el sud de la Mediterrània.

2023
Fomentar el debat sobre els reptes de desenvolupament sostenible a la regió mediterrània

Els Med Dialogues +2030 pretenen augmentar la consciència i la comprensió sobre els desafiaments crítics de sostenibilitat als quals s’enfronten els països mediterranis.

2022
Contribuir a la creació d’estratègies e iniciatives per prevenir la radicalització i l’extremisme violent

El consorci liderat per l’IEMed posa en marxa el projecte de recerca CONNEKT (Contexts of Violent Extremism in MENA and Balkan Societies), finançat el programa Horitzó2020 de la UE i que explora els factors que impulsen la radicalització i l’extremisme violent entre joves a vuit països dels Balcans i la regió de Veïnatge sud.

2019
Proporcionar resultats al lideratge en la formulació de polítiques del Fòrum de la Mediterrània Occidental

Es crea la xarxa MedThink 5+5, coordinada per l’IEMed i integrada per més de 30 institucions dels 10 països del Diàleg 5+5 de la Mediterrània Occidental, per fomentar la cooperació intergovernamental en àrees clau per al desenvolupament socioeconòmic de la regió.

2016
Ajudar a donar forma a una política europea de veïnatge més inclusiva

El IEMed participa activament en el procés de reforma de la Política Europea de Veïnatge posat en marxa per la Comissió Europea, contribuint a l’informe Reviewing the European Neighbourhood Policy juntament amb altres centres de recerca euromediterranis.

2015
Aconseguir la igualtat de gènere a l’agenda euromediterrània

Es crea la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM), amb secretaria i seu a l’IEMed i amb l’aval de la Unió per la Mediterrània. Amb més de 500 membres de 38 països, la FFEM promou l’apoderament de les dones a la regió euromediterrània i la igualtat de gènere.

2014
Avançar en la investigació euromediterrània orientada a la política

L’IEMed assumeix el lideratge de la xarxa EuroMeSCo, la principal xarxa de centres de recerca sobre relacions euromediterrànies, que actualment comprèn 104 instituts de 29 països europeus i del sud de la Mediterrània.

2011
Creació de plataformes de diàleg sobre les relacions euromediterrànies

L’IEMed acull el primer Fòrum Anna Lindh en el qual es donen cita més de 1.000 representants de la societat civil euromediterrània i organitza la III edició del congrés mundial sobre estudis de l’Orient Mitjà i el Nord de l’Àfrica WOCMES Barcelona 2010 que reuneix més de 2000 experts de més de 50 països.

2010
Contribuir a un enfocament regional euro-med aprofundit i eficaç

L’IEMed col·labora a la campanya destinada a la institucionalització de les relacions euromediterrànies, que en la Conferència Euromediterrània de París crea la Unió per la Mediterrània i en la Conferència Euromediterrània de Marsella designa a Barcelona seu de la seva secretaria general.

2008
Foment del debat regional sobre migracions

Neix la Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFAL), la primera en constituir-se de les 43 que integren la Fundació. L’IEMed és la institució coordinadora de la ReFAL des de la creació de la mateixa.

2005
Foment del debat regional sobre migracions

La celebració del Fòrum Universal de les Cultures a Barcelona, dona al I’EMed l’oportunitat d’organitzar el congrés mundial “Moviments humans i immigració, un repte del segle XXI” (MHI), que reuneix més de 1.500 participants.

2004
Ampliant la seva difusió a nivell europeu

Amb la incorporació del Ministeri d’Afers Exteriors i l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Institut passa a denominar-se Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).

2002
Promoure el diàleg de la societat civil euromediterrània

L’Institut organitza per encàrrec de la presidència espanyola de la UE el primer Fòrum Civil Euromed, amb més de 1.200 participants de les dues ribes de la Mediterrània, en el marc de la I Conferència Euromediterrània entre la UE i els països socis del sud.

1995
Començant a treballar per una agenda mediterrània inclusiva i eficaç

Neix l’Institut Català d’Estudis Mediterranis que donarà lloc anys més tard a l’Institut Europeu de la Mediterrània.

1989

Informes anuals

Explora les nostres activitats, èxits i impactes en els últims anys i coneix com duem a terme la nostra missió per fomentar la comprensió mútua, els intercanvis i la cooperació entre països, societats i cultures a la regió euromediterrània.