Governança multinivell en un món en canvi

6 juliol 2011- 7 juliol 2011 | Conferència | Anglès | Palau de Pedralbes, Barcelona

Representants de governs i centres d’investigació de sis regions d’Itàlia, França i Espanya, juntament amb acadèmics i experts del Marroc, Egipte, Tunísia i Israel, debaten sobre com millorar les operacions i la cooperació entre diversos nivells governamentals als seus territoris per millorar el seu desenvolupament, dins el marc del projecte MedGovernance.

El 2005, les Regions de la Comissió Intermediterrània (IMC) de la Conferència de Regions Marítimes Perifèriques (CRPM) van acordar la necessitat de millorar la governança de les polítiques mediterrànies a nivell regional, nacional i internacional i sobre com garantir una major implicació dels nivells regionals al costat tant dels europeus com dels socis. L’objectiu era millorar l’eficàcia de les polítiques dirigides a la conca mediterrània.

Aquesta reflexió, juntament amb una col·laboració de llarga data entre diversos instituts de recerca que treballen a l’àrea mediterrània, que el 2006 va constituir la Xarxa d’instituts mediterranis amb l’objectiu d’establir fonaments metodològics i de recerca per a les polítiques regionals a la zona mediterrània, el llançament del projecte MEDGOVERNANCE el 2009.

Aquest Fòrum del Projecte Medgovernance analitza el paper de les regions en la governança multinivell a la Mediterrània. El procés de modernització de les estructures administratives i dels poders públics. Descentralització administrativa i política per desenvolupar millor les potencialitats dels territoris. Apropar l’Administració als ciutadans (subsidiarietat). Cooperació territorial i desenvolupament regional. Escenaris prospectius de la política de cooperació euromediterrània.

Organització


Imatges


slideshow image