Valors i diversitat cultural a les societats d’Europa i del Magreb

Aquesta publicació és fruit de la reflexió pluridisciplinària d’un important nombre d’especialistes sobre la mutació dels valors i la diversitat cultural. Una conclusió bàsica és que la coexistència de valors oposats provoca una creixent complexitat però, alhora, la barreja de tradicions que ha presidit els grans avenços del saber humà està provocant una creixença dels valors compartits.

Valors i diversitat cultural a les societats d’Europa i del Magreb