Educar en la diversitat

Transformem les diferències en oportunitats fomentant l’educació intercultural com a eina de cohesió social i creació d’una ciutadania crítica i responsable.

Les nostres societats són cada dia més diverses i aquesta diversitat constitueix una de les riqueses que ens permet avançar col·lectivament. Educar en valors de respecte a la diversitat, la igualtat i la democràcia és la base per a la construcció de una ciutadania intercultural, crítica i transformadora. 

El programa “Educar en la Diversitat”, a través de diferents iniciatives interculturals i disciplines artístiques i creatives,  posa en evidència la importància de l’educació no formal com a complement de l’educació formal i com a eina fonamental per al desenvolupament humà, i l’adquisició de competències interculturals i de valors i actituds com el respecte i l’empatia.  L’educació no formal facilita el procés de maduració i inserció social del joves, formant-los en el respecte a la diversitat, la participació activa i en el desenvolupament de valors democràtics. Treballar aquesta diversitat és un repte i alhora una oportunitat, i la perspectiva  intercultural és l’instrument que ens permet enriquir-nos mútuament.

Els entorns educatius en els que existeix molta diversitat cultural són l’element clau i l’escenari idoni per a construir i impulsar els valors interculturals i promoure dinàmiques de diàleg i interacció entre els joves, veritables agents transformadors de canvi. Les accions d’aquest programa donen a conèixer la riquesa de la diversitat de les distintes cultures amb les que convivim, i alhora contribueixen a lluitar contra els estereotips, les discriminacions, i les conductes d’odi, tot creant societats més inclusives i sostenibles.  

L’educació no formal com a instrument per potenciar una Cultura de Pau és un altre dels objectius del Programa. Una cultura de pau que apel·la a transformar els conflictes mitjançant el diàleg i la negociació d’igual a igual recorrent a mitjans no violents. Sens dubte aquesta Cultura de Pau repercuteix en el benestar social de les societats euromediterrànies i promou i intensifica la convivència i la cohesió social.

Mitjançant aquest Programa es preveu també l’intercanvi de bones pràctiques sobre educació no formal a escala euromediterrània a través de la realització d’un seguit de trobades,  tallers educatius i espais de reflexió per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge dels professionals i crear sinergies entre els diferents actors del món de l’educació de diferents països d’ambdues riberes de la Mediterrània. 


No s'han trobat resultats